Wednesday, January 09, 2008

Om Namah Shivaya

*Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

*Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

*Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

*Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

*Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

Shivaaya namaha,
Shivaaya namah om

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

*Arunaachala Shiva namah Shivaaya
Arunaachala Shiva namah Shivaaya

Arunaachala Shiva namah Shivaaya
Arunaachala Shiva namah Shivaaya

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya
Om Namah Shivaaya

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

*Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

Shambhu Shankara namah Shivaaya,
Girijaa Shankara namah Shivaaya

2 comments:

Shiva Shakthi said...

Om Namah: Shivaya

some random guy said...

OM NAMAH SHIVAYA...........